«

»

Doru Dinu GLĂVAN – Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

UZPR

În urma disensiunilor grave apărute în structura de conducere a U.Z.P.R a fost emisă

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 8 / 29 iulie 2017

Preşedintele UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA,
Constatând deteriorarea gravă a relaţiilor şi climatului de lucru în şi dintre structurile de conducere ale U.Z.P.R., manifestată printr-o atmosferă de teroare şi dictat în şedinţele Consiliului Director din 19 iunie şi 18 iulie a.c., precum şi actele adiacente emanate de unii membri ai Consiliului care au exacerbat situaţia,
Având în vedere haosul funcţional creat şi imposibilitatea continuării normale a activităţii,
Observând că această situaţie, la care se adaugă atacurile la imaginea, prestigiul şi credibilitatea organizaţiei noastre profesionale, care îi vulnerabilizează reprezentativitatea, creează riscuri directe pentru exercitarea drepturilor dobândite,
Luând act şi de anumite insinuări sau acuze nefondate, dar care nu pot fi judecate obiectiv şi competent decât de Adunarea Generală a Uniunii, singura în măsură să acorde şi să retragă responsabilităţi de conducere şi reprezentare,
Analizând aceste evoluţii şi blocajul funcţional la care au condus din perspectiva Statutului U.Z.P.R. şi constatând că actul de organizare şi funcţionare a Uniunii are numeroase lacune, greşeli, impreciziuni, care afectează funcţionarea normală a U.Z.P.R.,
În conformitate cu dispoziţiile art.6 alin.(1), art.20 lit.a şi art.21 alin.(2) lit.g din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000, art.187-251 din Codul civil, precum şi ale art.24 şi ale art.33 pct.2 lit.a şi lit.h din Statutul U.Z.P.R.,

CONVOC

Adunarea Generală Extraordinară a UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA în ziua de 8 septembrie 2017, ora 11,00 la Bucureşti, în Sala Amfiteatru 1 de la Academia de Stiinţe Economice ( A.S.E.), din clădirea Ion N. Angelescu, str. Căderea Bastiliei nr. 2-10, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Raport de activitate pe perioada 1 aprilie – 7 septembrie 2017;
  2. Referat asupra erorilor, lacunelor şi altor imperfecţiuni ale Statutului U.Z.P.R., care îngreunează aplicabilitatea acestui act normativ de bază, afectând funcţionalitatea şi reprezentativitatea Uniunii, capacitatea acesteia de a apăra drepturile profesionale şi sociale ale ziariştilor;
  3. Propuneri de îmbunătăţire a Statutului şi altor acte normative interne;
  4. Expunerea punctelor de vedere care marchează disensiunile dintre reprezentanţii aleşi, cauzând blocajul funcţional al structurilor U.Z.P.R;
  5. Dezbaterea punctelor 1-4;
  6. Diverse.

Conform prevederilor art.25 din Statutul U.Z.P.R., Secretariatul General al U.Z.P.R. va aduce la îndeplinire prezenta Dispoziţie, sub coordonarea emitentului.
Compunerea Adunării Generale a U.Z.P.R. va fi cea prevăzută de art.23 din Statut.
Preşedinţii filialelor U.Z.P.R., respectiv înlocuitorii acestora vor asigura cunoaşterea prezentei Dispoziţii de către membrii Uniunii şi alegerea delegaţilor la Adunarea Generală Extraordinară conform cotei de reprezentare stabilite prin art.23 din Statut – un delegat la 20 de membri.
Aplicarea ideilor sau măsurilor impuse nestatutar în perioada precedentă, inclusiv la şedinţele de Consiliu Director din 19 iunie şi 18 iulie a.c. este suspendată până la analizarea problemelor şi luarea măsurilor cuvenite de către forul suprem de conducere a organizaţiei – Adunarea Generală.
Întreaga activitate a aparatului tehnic al Uniunii şi conţinutul site-ului acesteia vor fi concentrate pe buna organizare şi desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare.
Îi invit pe toţi membrii Uniunii să se abţină în perioada de pregătire a Adunării Generale de la exprimări şi atitudini care ar putea agrava situaţia, mări discreditarea imaginii U.Z.P.R. şi aşa grav afectată, crea presiuni şi precedente faţă de Adunarea Generală Extraordinară.
Este de aşteptat ca filialele U.Z.P.R. şi delegaţii desemnaţi pentru A.G.E. să stăruie în a cunoaşte opiniile şi poziţiile tuturor membrilor U.Z.P.R., astfel încât data de 8 septembrie 2017 să marcheze nu numai reintrarea în normalitate, dar şi începutul unui reviriment notabil al activităţii UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA.

Preşedinte U.Z.P.R.
Doru Dinu GLĂVAN
Bucureşti, 29iulie 2017

Lasă un răspuns