«

»

Irina Lucia Mihalca – versuri

Irina Lucia Mihalca

La sortie de labyrinthe
Traduction par: Gabriela Tudose

Des instants brûlent à la fondation des temples,
en ébranlant leurs dalles, on sent
la plainte des chaînes.

Plus loin du soleil,
l’île vierge émergée
de la mer
( on y pénètres avec des frissons ).

J’ai embrassé le vent, en pensant que c’étaient tes yeux!
Comme un messager invisible,
le vent voyageur m’a donné le baiser.

Parfum léger, mystère parmi les étoiles,
Seules tes lèvres dans mes rêves!
Le mystère enveloppe
tes rêves,
un monde où peu de gens peuvent accéder.

Des pièges de pensées,
on les déploie vers demain,
on avance
dans la flamme éteinte de la torche,
parmi des voix,
sa respiration brûle ton oxygène.

Deux moments les séparent –
tellement proche et tellement loin…

Bloqué parmi les ruines,
ses pas l’ont piétiné.

Elle doit asseoir de nouveau
le mosaïque des pièces,
en chuchotant un appel.

Des ailes lourdes
continuent leur vol
vers le zénith.

– lumière cueillie dans le cercle de l’amour –

Ieşirea din labirint

Ard clipe la temelia templelor,
urnind lespedea simţi
vaierul lanţurilor.

Mai departe de soare,
insula virgină
apărută din mare
( cu fiori pătrunzi în ea ).

Am sărutat vântul, crezând că-s ochii tăi!
Un mesager nevăzut,
vântul călător mi-a dăruit sărutul.

Parfum suav, mister printre stele,
doar buzele tale în vise!
Misterul învăluie
visele tale,
o lume unde puţini au acces.

Capcane de gânduri
despleteşti spre mâine,
înaintezi
în flacăra stinsă a torţei,
printre voci,
respiraţia ei îţi arde oxigenul.

Două clipe-i separă –
atât de aproape şi-atât de departe…

Blocat printre ruine,
paşii lui călcau peste el.

Ea trebuie să reaşeze
mozaicul pieselor,
şoptind o chemare.

Aripile grele
îşi continuă zborul
spre zenit.

– lumină strânsă în cercul iubirii –

6 februarie 2011

A story, a state, an emotion, a dream

A story can go on
in other places or times too!
A white thought in the delusion of the letters ~
Where are going
our footsteps lost in the fog,
in the plains of immaculate snow?

How far away, the silver dance of the flakes on the genes,
a shroud of stories from the breath of the gone souls!
How far away, the angels leave the wings impressions,
how far away, the ice flowers drawn on the windows!

The soul is looking for its mate,
not finding it on the ground,
in Heaven, among the angels, he seeks it.
So the words between us, silence and cry,
Will they ever talk again?

They are in us, they who are gone, they who are present!
Glows of light from the wormy past glow.
If you’re in someone’s mind
something from you has been transferred there!
In round pearls, all the drops are changed,
in distant memories
the branches of crying shallows swing.

Like the dream from a dream, like the eye of the tear,
life is a story, a state, an emotion, a dream!

*****

O poveste, o stare, o emoţie, un vis

O poveste poate continua
şi-n alte locuri sau timpuri!

Un gând alb în delirul literelor ~
Oare, unde duc urmele
paşilor noştri pierduţi în ceaţă,
în întinderile zăpezilor imaculate?

Ce departe, dansul argintiu al fulgilor pe gene,
crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate!
Ce departe, îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor,
ce departe, florile de gheaţă desenate pe geamuri!

Sufletul este în căutarea perechii sale,
negăsindu-l pe pământ,
în Cer, printre îngeri, îl caută.
Tac cuvintele între noi, tac şi plâng,
Vor mai vorbi vreodată?

Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi!
Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc.
Dacă eşti în gândul cuiva
ceva din tine s-a transferat acolo!
În perle rotunde se preschimbă toate picăturile,
în depărtate amintiri
crengile sălciilor plângătoare se leagănă.

Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă,
viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis!

4 septembrie 2011

SUNTEM

Ca un vis neîntrerupt vreodată,
ca un gând ce pulsează la capătul străzii,
ca un adevăr purtat mereu în inimi,
ca o furtună peste necuprinse întinderi,
ca o salbă de stele ce ne înconjoară,
ca o centură de timpuri prin spaţii,
ca o revoltă de semne pe bolta cerească,
ca o înverşunare de eroi în ultimele lor fapte de arme,
ca un soare ce ne înconjoară printre nori,
ca ziua ajunsă dinaintea eternităţii,
Noi suntem.

Suntem rug, flacără, scântei,
zâmbet, lacrimă, vis,
gânduri, cuvinte în delir, fapte,
raze de soare sau lună, zefir, furtună,
castel de umbre, corolă de lumini,
curcubeu reflectat prin oglinzi paralele,
tunel ascuns în labirintul iubirii,
suflet în căutarea sufletului-pereche care,
negăsindu-l pe pământ,
îl caută în Cer,
cutreierând ierarhia îngerilor.

Suntem piesele aceluiaşi puzzle,
suntem TU, EU,
manifestarea ABSOLUTULUI prin NOI.

19 februarie 2011

We are

As an uninterrupted dream ever,
as a thought pulsing at the end of the street,
as a truth always worn in the hearts,
like a storm over unbounded plaines,
like a nacklace of stars that surround us,
as a belt of times through spaces,
as a revolt of signs on the celestial vault,
as a fierceness of heroes in their last deeds war ,
like a sun that surrounds us among the clouds,
as the day that arrived before eternity,
We are.

We are the rug, the flame, the sparks,
smile, tear, dream,
thoughts, words in delirium, deeds,
beams of sun or moon, zephyr, storm,
castle of shadows, corolla of lights,
rainbow reflected through parallel mirrors,
hidden tunnel in the labyrinth of love,
soul looking for soul-mate,
never found on the Earth,
seeks him in Heaven,
walking the angel hierarchy.

We are the pieces of the same puzzle,
we are YOU, ME,
the manifestation of ABSOLUTE through US.

19TH FEBRUARY 2011

Lasă un răspuns