«

»

Patriarhului literelor romaşcane, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, la împlinirea vârstei de 89 de ani

Gânduri si sentimente prilejuite de o aniversare
D-l profesor Gh. A.M. Ciobanu mi-a fost profesor, ulterior mentor, fiind și apropiat sufletului meu. Cu prețuire şi recunoștință exprim gânduri şi sentimente, acum, la aniversare. Instrucția, o structură şi conștiință aparte, o curiozitate continuă în cunoaștere, exigent cu sine în a fi autodidact, probitatea sa moral-intelectuală au condus la erudiție. Este, cred, un Pantagruel pe care părintele, zidind, în cazul nostru, l-a sfătuit: ,,nimic să nu-ți fie necunoscut”, devenit precept al cunoaşterii renascentiste. Interesant, uimitor chiar, în formația d-lui profesor Ciobanu, teoria evoluționistă şi cea creaționistă apar ca două organisme într-o perfectă simbioză, lumescul se împletește cu cosmicul, tradiția armonizându-se cu inovația. Ascultându-l pe vorbitor, care întotdeauna are o inspirație fecundă, o exprimare debordantă, remarcăm că este novator în arta cuvântului şi a muzicii, care solicită, îmbogățeşte şi uimește. Deși accesibilă, fraza cu asocierile sale unice, metafora fiind omniprezentă, unică si inimitabilă cere, să recunoaștem, o anumită instrucție din partea auditoriului. Deseori am asistat la adevărate prelegeri-lecții de estetică şi filozofie de arte plastice şi muzică, ale unui eseist de excepţie, un spirit liber, dezinvolt; cum ar spune d-l profesor ,,un cioban mioritic ce doinește într-un continuu acord cu muzica sferelor” spațiul cosmic fiind deseori cadru de referință.


Omul – soț, prieten, coleg, magistru, mentor, care a ajutat pe mulţi debutanți în ale condeiului, este condus de o libertate a spiritului care i-a marcat identitatea si personalitatea prin noutate şi valoare. Nouă, promoţiei 1961, d-l profesor ne-a predat… Socialismul ştiinţific! Dar ce interesante erau aceste ore de filozofie şi estetică! Oare îl cunoaște cineva cu adevărat pe d-l profesor Gh. A.M. Ciobanu din Roman? O viaţă, o operă şi o prezență vie la vârsta senectuții care ar reclama, pentru viitorime … un roman. Dar cine se încumetă să-l scrie?                                                                                                                                                                                                                                              Dan Bliderişanu

***

Chemare

Din rădăcini literele nasc idei în frază nepereche, un patriarh le-a pus şi pasc în agora de criptă veche….

Din nu ştiu ce , din nu ştiu cum, şi sufletele sterpe adapă-n cale, în tălmăciri în rod se trec acum, şi mulţi le mulg, diriguiţi, în vale…

În rătăcirea lor de umbre n-au opriri…La poarta zării, în altare, speranţe cresc, prinos ne dau, mutând şi orizontu-n depărtare….

Va fi vreodată dat să fie, statui din litere, în har ? Va fi în râvnă împlinită, vie… Un patriarh ne-o lasă-n dar…

                                                                                                                   Florin Vasile Bratu

***

 Am fost privilegiată să stau zeci de ani la diferite activități culturale, lângă un om care și-a construit o puternică identitate intelectuală în peisajul cultural al țării, a cărui prezență fascinează prin largul său orizont spiritual și impresionanta pregătire enciclopedică, vivacitate, generozitate și dăruire sufletească, prin lumina chipului blând, strălucirea ochilor, zâmbetul cald și prietenos – Gheorghe A.M. Ciobanu.
Profesor, publicist, eseist și critic literar-artistic, domnul Gheorghe A.M. Ciobanu  dezvăluie profilul unui om total, îndreptat spre cunoașterea interioară a structurii umane în modelarea sufletelor şi formarea caracterelor cu înțelepciune și dragoste, spre cunoașterea și interpretarea marilor probleme ale umanității prin prisma unui teoretician și filozof de adâncă profunzime, emițând teorii, principii și formule în bogata sa operă scriitoricească elevată, cu totul originală.
Un orator de excepție, al cărui discurs, bazat pe capacitatea de asociere a ideilor și faptelor, umorul și spontaneitatea spirituală, folosirea echilibrată a metaforelor și digresiunilor are o mare forță de atracție. Rar întâlnești un asemenea om ca profesorul Gheorghe A. M. Ciobanu. Lângă Domnia Sa te înalți spiritual. Intrat de mult în inimile oamenilor, chipul profesorului Gheorghe A.M. Ciobanu, aureolat de iubire, respect și prețuire este un simbol al omului de cultură, al modestiei și demnității morale.                                                                                                                                                                  Minodora Ursachi

                           ***

Gheorghe A.M. Ciobanu, camaradul nostru de generaţie, continuă să se dăruiască şi să ne uimească în toate anotimpurile vârstei lui. Căci este o înaltă bucurie să-i asculţi intervenţiile în spatele cărora ştii că stau nesfârşite acumulări pe care el le decantează cu talentul unui veritabil artist, oferindu-ne apoi chintesenţa artei în multiplele ei manifestări.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Natalia Rusu

***